Wijziging van samenstelling bestuur Sjaki-Tari-Us 07 Mei 2021

Beste Lezer,

Het bestuur van Sjaki-Tari-Us wilt U het volgende mededelen. De samenstelling van het huidige bestuur heeft een wijziging ondergaan per 07 mei 2021. Het bestuur dat medio 2019 is aangetreden heeft de stichting Sjaki-Tari-Us levensvatbaarder gemaakt. Er is een meerjarenbeleidsplan, de financiën zijn op orde en transparant, projecten zijn geïnitieerd en opgestart op Bali, fondsenwerven wordt nu professioneel opgepakt en ook het onderwijs heeft op beide locaties progressie getoond.

Het bestuur vond dat het nu tijd was voor een nieuw bestuur dat de huidige basis verder gaat uitbouwen. Het verder professionaliseren van het onderwijs en het versterken van de positie van onze leerkrachten op Bali, het verzekeren van een continue inkomstenstroom en het verder verankeren van Sjaki-Tari-Us in de Balinese gemeenschap zijn daarbij speerpunten. De huidige werkzaamheden zijn inmiddels overgedragen aan het nieuwe bestuur.   

Met dit schrijven hopen wij U voldoende op de hoogte te hebben gebracht van de wijziging van het bestuur van de stichting Sjaki-Tari-Us.

Mede door uw steun heeft Sjaki-Tari-Us een succesvolle doorstart kunnen maken. Uw steun is naar de toekomst toe is nog steeds van harte welkom. Wij hopen dat u, indien mogelijk uw steun van de afgelopen jaren wil voortzetten. 

Website https://www.sjakitarius.org 
Email adres info@sjakitarius.org

Deel